Ormhuset

Kati Salonen ja Mona Schalin Oy

Backasgatan 86, 00610 Helsingfors

Ormhuset som är planerat av arkitekt Yrjö Lindegren omfattar två bostadsvåningshus i fyra våningar och en
servicebyggnad. Bostadsbyggnaderna hör till de första hyreshusen som finansierades med Aravalån, de blev
färdiga åren 1950-1951 och hela kvarteret 1952. Det kulturhistoriskt och byggnadshistoriskt värdefulla
Ormhuset är ett av de mest kända exemplen på efterkrigstidens arkitektur och den sociala
bostadsproduktionen i Finland.

Efter den föregående renoveringen på 1980-talet hade Ormhuset hunnit bli förfallet, till problemen hörde
bl.a den läckande, bristfälligt luftade yttertakkonstruktionen, balkongernas förvittrande
betongkonstruktioner, skador på fasadputsen, fönstrens medfarna skick och brister i
självdragsventilationen. Badrummen var i behov av en grundlig förnyelse, kökens fasta inredning behövde
iståndsättas.

Ormhusets bostadsbyggnader renoverades i två skeden 2016-2018 och 2018-2020. För renoveringens
huvud- och arkitektplanering svarade Kati Salonen och Mona Schalin Arkitekter Ab, som byggherre
fungerade Helsingfors stad / Bostadsproduktionen och som entreprenör fungerade YIT.
Inför renoveringen förhandlade Helsingin kaupungin asunnot Oy, byggnadstillsynen,
stadsplaneringskontoret och stadsmuseet om på vilket sätt den kommande renoveringen skulle utföras.
Slutligen skyddades Ormhusets gårdsområden och byggnader genom stadsplan 2014. Skyddet av
bostadsbyggnaderna omfattar också bevarade interiörer, trapphus och kökens i ursprungligt skick bevarade
fasta möbler.

Renoveringen blev grundlig, balkongerna och deras räcken förnyades helt med likadana detaljer som de
ursprungliga, fasadernas spritputs förnyades och målades i den ursprungliga nyansen enligt en
färgundersökning utförd av en konservator, de gamla träfönstren reparerades och målades med linoljefärg.
Självdragsventilationen förbättrades genom att tilluftsventiler, som tidigare hade saknats i bostäderna,
monterades i ytterväggarna och genom att luftschakten iståndsattes. I trapphusen återställdes den
ursprungliga färgsättningen. Bostäderna renoverades enligt bevarandets principer, den fasta inredningen
iståndsattes och kompletterades med nya skåp som tog upp 1950-talets lösningar.
Renoveringen av Ormhuset prisbelöntes 2019 med Arkitekturens Finlandiapris och 2020 med den
internationella utmärkelsen Docomomo Rehabilitation Award, som ges till exceptionella projekt som gäller
iståndsättning av modern arkitektur.

Rundturen sker mestadels utomhus och guidas av arkitekten Mona Schalin. Husets gemensamma utrymmen och/eller bostäder besöks om möjligt.

Bilder:

1. Kuvatoimisto Kuvio Oy
2-5. Anders Portman Kuvatoimisto Kuvio Oy